FB tuyển sinh :       Zalo tuyển sinh:        
    CHIÊU SINH - TUYỂN SINH
    THÔNG BÁO
     TIN TỨC, HOẠT ĐỘNG
Thứ Sáu - 08/07/2022
Kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
  
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thực hiện Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, làm cho ngoại giao văn hóa ngày càng gắn kết chặt chẽ với mọi hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của tỉnh.
- Đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, truyền thông lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam nói chung và Tây Ninh nói riêng đến bạn bè quốc tế. Đồng thời, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc hơn những giá trị văn hóa của địa phương.
- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lóp nhân dân trong toàn tỉnh về vai trò, vị trí của ngoại giao văn hóa đối với sự phát triển của đất nước và của tỉnh Tây Ninh trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
2. Yêu cầu
- Triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể.
- Ngoại giao văn hóa gắn liền với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, trong đó ngoại giao văn hóa là nền tảng tinh thần của hoạt động đối ngoại, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo an ninh quốc phòng và tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
- Huy động mọi chủ thể và nguồn lực triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa một cách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thích ứng với tình hình thực tế. Chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung Chiến lược ngoại giao văn hóa vào thực tiễn hoạt động đối ngoại của từng cơ quan, đơn vị.
II. NHIỆM VỤ CHUNG
- Chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung, ngoại giao văn hóa nói riêng, các quan điểm, mục tiêu của Chiến lược ngoại giao văn hóa trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
- Bảo tồn, quảng bá, giới thiệu các di sản văn hóa của Việt Nam nói chung và Tây Ninh nói riêng đến bạn bè quốc tế. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc hơn những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp phục vụ công tác ngoại giao văn hóa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ngoại giao văn hóa
- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức, và nhân dân về chủ trương, đường đối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 và định hướng của tỉnh Tây Ninh về công tác ngoại giao văn hóa nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và nhân dân về tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa nhằm đưa ngoại giao văn hóa trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã và là trách nhiệm của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh.
- Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các bài báo, ấn phẩm chuyên đề trên các kênh truyền thông số. Xây dựng ấn phẩm, phóng sự, phim tài liệu để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, con người, bản sắc văn hóa, danh lam thắng cảnh... của tỉnh Tây Ninh đến các đối tác trong và ngoài nước.
- Sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại. Khai thác, sử dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong công tác ngoại giao văn hóa. Xây dựng và sử dụng cổng thông tin điện tử của các cơ quan để tuyên truyền, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để cập nhật, đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin tuyên truyền (bài viết, phóng sự, sách báo, ấn phẩm, đĩa...) giới thiệu về vùng đất và con người Tây Ninh đến với bạn bè trong nước nói riêng, bạn bè quốc tế nói chung và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ.
2. Thúc đẩy quan hệ hợp tác, xây dựng lòng tin với địa phương nước ngoài
- Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước. Lồng ghép linh hoạt, thực chất các hoạt động ngoại giao văn hóa trong các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tới các địa phương nước ngoài và đón các đoàn nước ngoài, đoàn Tổng Lãnh sự quán đến thăm làm việc tại tỉnh, nhân kỷ niệm năm chẵn, năm tròn quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước. Lồng ghép, giới thiệu các giá trị văn hóa của tỉnh trong các bài phát biểu, nội dung trao đổi, làm việc, ấn phẩm, quà tặng đối ngoại của lãnh đạo tỉnh.
- Sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức các chương trình, sự kiện quan trọng như kỷ niệm năm tròn, năm chẵn ngày thiết lập quan hệ hợp tác, ngày quốc khánh, lễ, Tết... góp phần đưa quan hệ hợp tác với địa phương các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
3. Gắn kết việc quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh đất và người Tây Ninh với các hoạt động về kinh tế, chính trị, xã hội.
- Tăng cường hợp tác trên lĩnh vực ngoại giao văn hóa để quảng bá vùng đất, con người Tây Ninh, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, du lịch, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam. Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong tổ chức các chương trình văn hóa có yếu tố nước ngoài tại tỉnh hoặc ở nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo của Tây Ninh, mở rộng giao lưu, hợp tác với các tỉnh, thành phố trên thế giới.
- Xây dựng và triển khai chương trình xúc tiến thương mại, chính sách khuyến khích đầu tư, tham gia hội chợ, triển lãm có lồng ghép các chương trình thông tin quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư, giao lưu văn hóa, du lịch. Lồng ghép các hoạt động ngoại giao văn hóa để quảng bá các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh với bạn bè quốc tế như: du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, nông sản địa phương.
- Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Quan tâm tạo điều kiện để các cá nhân Việt Nam ở trong và ngoài nước tham gia các cuộc thi khu vực, quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục... Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên, thanh niên tỉnh Tây Ninh với học sinh, sinh viên, thanh niên các nước.
- Xây dựng các ấn phẩm song ngữ (Việt - Anh) nhằm giới thiệu rộng rãi ngôn ngữ, phong tục tập quán, lễ hội, trang phục các dân tộc, các danh lam, thắng cảnh, đặc sản, các làng nghề truyền thống, con người Tây Ninh.
- Lựa chọn các tặng phẩm tiêu biểu, đặc sắc của địa phương để làm quà tặng đối tác nước ngoài khi thăm và làm việc với tỉnh Tây Ninh nhằm quảng bá, giới thiệu những nét đặc trưng của tỉnh.
4. Bảo tồn, phát huy các di sản và danh hiệu đã được công nhận
- Thực hiện tốt các biện pháp gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di sản của địa phương đã được công nhận, qua đó thúc đẩy việc giới thiệu và quảng bá các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của tỉnh.
- Tiếp tục khảo sát, thống kê các di tích, di sản trên địa bàn tỉnh để có biện pháp bảo tồn, trùng tu, xây dựng và lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xếp hạng khi đủ điều kiện.
5.Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
- Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế về văn hóa, chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, thực hiện đa dạng các hình thức ngoại giao văn hóa. Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của người dân Tây Ninh, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới.
- Đấu tranh chống lại những sản phẩm văn hóa không lành mạnh từ bên ngoài xâm nhập vào tỉnh. Kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại những hoạt động tuyên truyên không đúng về dân tộc, đất nước và con người Việt Nam.
XV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. Hằng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Ngoại vụ
- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa với các địa phương của Campuchia và Hàn Quốc đã có quan hệ hợp tác với Tây Ninh. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các tỉnh, thành phố của các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản,...có nhiều điểm tương đồng về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa với tỉnh Tây Ninh.
- Tham mưu UBND tỉnh gửi Thư chúc mừng đến các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh nhân dịp các ngày lễ, tết, quốc khánh,...
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các ngành liên quan quản lý, hướng dẫn các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh theo quy định. Qua đó, giới thiệu với báo chí nước ngoài về những nét văn hóa đặc trưng, quảng bá các danh lam, thắng cảnh và những lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc của tỉnh.
- Phối hợp với các Bộ, ban ngành Trung ương trong việc tổ chức và cử cán bộ tỉnh tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và ngoại giao văn hóa để nâng cao năng lực công tác và trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
- Chủ trì, phối họp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chủ trì tham mưu xây dựng các ấn phẩm văn hóa, thực hiện các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trình diễn văn hóa dân tộc, nghệ thuật dân gian nhằm quảng bá bản sắc văn hóa tỉnh Tây Ninh. Từng bước nâng cao chất lượng các chương trình du lịch văn hóa dành cho khách trong và ngoài nước, gắn với giới thiệu và quảng bá hình ảnh các di sản văn hóa nghệ thuật, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống của tỉnh.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể thao với các địa phương nước ngoài nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác và tình đoàn kết hữu nghị của tỉnh Tây Ninh với bạn bè quốc tế; đồng thời, tạo điều kiện để bạn bè quốc tể hiểu biết hơn về con người và văn hóa của tỉnh Tây Ninh.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, phong tục tập quán, nét văn hóa và ẩm thực đặc sắc của tỉnh Tây Ninh đến du khách trong và ngoài nước; tổ chức, tham gia trưng bày, quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch tại các sự kiện văn hóa, du lịch tại địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế; tham gia các hội chợ quốc tế về du lịch; các hoạt động liên kết phát triển du lịch với một số tỉnh trong và ngoài nước.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các biện pháp gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của địa phương.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa, gắn kết hiệu quả chiến lược ngoại giao văn hóa với chiến lược văn hóa đối ngoại.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, phối hợp các hoạt động thông tin đối ngoại với ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, con người, bản săc văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh Tây Ninh đến các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế.
- Lồng ghép tuyên truyền về nét văn hóa đặc trưng, tiềm năng, thế mạnh về du lịch của tỉnh trên các nền tảng do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch kết hợp các chương trình thông tin quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó mời gọi và cung cấp thông tin các dự án đang kêu gọi đầu tư cho các đối tác tiềm năng trong nước và nước ngoài có mong muốn đầu tư tại tỉnh.
5. Sở Công Thương
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, ngành nghề truyền thống của địa phương ra nước ngoài.
6. Công an Tỉnh
- Đấu tranh chống lại những sản phẩm văn hóa không lành mạnh từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Đồng thời, phản bác kịp thời, hiệu quả những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại hoạt động tuyên truyền không đúng sự thật về lịch sử dân tộc, về đất nước và con người Việt Nam nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng.
- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa của tỉnh.
7. Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh
- Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh tăng cường tuyên truyền, xây dựng chuyên đề để thông tin, tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động ngoại giao văn hóa của tỉnh đến đông đảo tầng lớp nhân dân trong, ngoài tỉnh và bạn bè quốc tế.
8. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định.
9. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung và ngoại giao văn hóa nói riêng trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Lồng ghép ngoại giao văn hóa vào các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
- Căn cứ tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, tiến hành xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép vào kế hoạch, chương trình công tác của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) kết quả thực hiện Kế hoạch này trước ngày 01/11 hàng năm./.
 
Các Tin Khác
 Tài liệu phổ biến cho nạn nhân bạo lực gia đình ( 02/07/2022 08:01:41) 
 Lễ Khai giảng lớp Đại học Tài chính ngân hàng, liên kết Đại học Tài chính-Marketing Tp. HCM ( 20/06/2022 04:56:20) 
 Lễ Khai giảng lớp Đại học Trắc địa-Bản đồ, liên kết Đại học Tài nguyên Môi trường Tp.HCM ( 14/06/2022 11:00:51) 
 Tài liệu phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn ( 13/06/2022 02:13:11) 
 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 ( 01/06/2022 04:15:47) 
 Lễ khai giảng các lớp đại học ngành Luật và Ngôn ngữ Anh năm 2022 ( 24/05/2022 10:02:03) 
 Dịch vụ công tỉnh Tây Ninh hướng dẫn đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến ( 18/05/2022 02:52:26) 
 Phòng chống tội phạm trong tình hình mới ( 13/05/2022 09:10:39) 
 Công tác khí tượng thủy văn đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước ( 23/04/2022 09:08:17) 
 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ( 31/03/2022 08:59:52) 
 Quy định của UBND tỉnh về An toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất K.Doanh ( 30/03/2022 09:29:14) 
 Ngành Giáo dục Tây Ninh: sơ kết học kỳ I và nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2021-2022 ( 01/03/2022 04:04:46) 
 Tờ rơi về Tảo hôn và Hôn nhân cận huyết ( 19/02/2022 10:37:06) 
 Khám bệnh và phẫu thuật tim cho người bệnh nghèo ( 12/02/2022 10:30:54) 
 Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ( 05/01/2022 03:59:23) 
    VIDEO CLIP _HỌC TẬP, SINH HOẠT
    HỌC TẬP
 Thăm dò nhu cầu học tập
 Góp ý
    LIÊN KẾT WEBSITE
    LƯỢT TRUY CẬP
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ : số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân (7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, P.4, Tp. Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3842374; (0276) 3842375; (0276) 3841305
Fax : +GMAIL: ttgdtxtn2023@gmail.com
Email : ttgdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn
Phát triển Bởi Công ty giải pháp Phần mềm & Website Phú lợi